innotool.no


Digital verktøyskasse

Eit gjennomtenkt grensesnitt sikrar ein brukarvennleg overgang frå PDF-basert verktøykasse til nettside.
Vestland fylkeskommune vart danna 1. januar 2020 då Hordaland og Sogn og Fjordane slo seg saman til eitt fylke. Vestland har omlag 650 000 innbyggjarar fordelt over 43 kommunar, og har Bergen, Førde og Leikanger som administrasjonssenter.

Vestland fylkeskommune, Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og P-IRIS står bak rapporten "Toolbox 2.0 for Strategic Leadership of Innovative Networks", ein publikasjon som inneheld øvingar og råd for leiing av innovasjonsnettverk. Rapporten vart publisert i 2019 som ein PDF og i ei papirutgåve, og det oppstod raskt eit ønskje om å gjere den tilgjengeleg på nett i ei meir digitalt tilpassa form.

Saman med prosjektleiar Ingjerd Skogseid frå Vestlandsforsking utarbeida vi ei nettside som presenterte rapporten på ein så praktisk måte som mogeleg for brukarane. Innhaldet blir fordelt over ei rekkje undersider som brukarane kan orientere seg i gjennom eit fast kontrollpanel. Nettsideformatet gjer det også mogleg å hente fram og skjule ulike typar støtteinnhald etter behov, noko som betrar brukaropplevinga samanlikna med PDF-versjonen av rapporten.

På innotool.no blir innhald utforma for papir tilpassa eit digitalt rammeverk på ein måte som gjer innhaldet lett å orientere seg i for lesaren.

Som ein del av oppdraget med å konvertere rapporten frå PDF til nettside pussa vi og opp det visuelle uttrykket i den.

Illustrasjonar, figurar og tabellar fekk ein meir moderne og reinare stil, noko som og gjorde formidlinga meir effektiv og gav rapporten eit meir profesjonelt preg.

God planlegging der ein set brukaren sine behov først er viktig i all marknadsføring og formidling. På innotool.no blir alt innhald presentert ut frå ein idé om kva lesaren har nytte av der og då.

Finurlig er ein profesjonell samarbeidspartnar innan kommunikasjon og formidling. Vi har kompetanse frå idéfase til innhaldsproduksjon, marknadsføring og distribusjon.

+47 977 71 113

post@finurlig.no

@finurligkommunikasjon